PSEM

O PSEM

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze.  Głęboko wierzymy, że rynek elektromobilności jest rynkiem o dużym potencjale wzrostowym, który może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki.

Jesteśmy również przekonani, że rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces zależy od przeobrażeń w wielu sferach oraz wymaga wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania. Oprócz administracji centralnej i samorządowej w przedsięwzięcie powinien być włączony przemysł, przedsiębiorstwa we wstępnej fazie rozwoju, instytucje finansowe oraz świat nauki i organizacji pozarządowych. Bez stworzenia szerokiej platformy współpracy rozwój elektromobilności będzie fragmentaryczny i nie pozwoli na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki.

Partnerzy

  • Enricom
  • BCG
  • IEN Energy
  • Green Energy
  • Insero
  • Blueshift
  • Ekomobilność
  • Green Cars

© PSEM 2017      Created by Multitask Group